study-examination-abroad

ข้อสอบพยาบาล สำหรับทำงานต่างประเทศมีอะไรบ้าง

CGFNS ข้อสอบพยาบาล เป็นหนึ่งในข้อกำหนดในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดให้สอบข้อสอบพยาบาลเพื่อทำงานต่างประเทศอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้ว

พยาบาลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศ ควรเริ่มต้นศึกษาหาข้อมูลก่อนว่าจะทำงานพยาบาลในประเทศใด เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงค์โปร แคนนาดา หรือ สหรัฐอเมริกา  ประเทศเหล่านี้มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการทำ ข้อสอบพยาบาลที่แตกต่างกัน

ทุกประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมีการกำหนดการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ควบคู่กับ ข้อสอบพยาบาลที่ทดสอบความสามารถทางด้านวิชาชีพทั้ง ทางทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งการเริ่มต้นที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละประเทศจะทำให้ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการสอบได้อย่างตรงประเด็น เช่น การทำงานพยาบาลในสหรัฐอเมริกา มีข้อกำหนดที่ต่างกันในแต่ละรัฐ

 

ขณะนี้ CGFNS Thailand ภายใต้โครงการ ISPN ที่เปิดให้บริการในประเทศไทยและประเทศอื่น เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น  ข้อสอบพยาบาล ของ CGFNS ไม่เพียงแต่เป็น ข้อสอบพยาบาล เพื่อเป็นใบเบิกทางในการทำงานพยาบาลในประเทศสหรัฐ และประเทศอื่นๆ แต่ยังเป็นการวัดระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในวงการสาธารณสุขทั่วโลก เพราะการให้บริการทางสาธารณสุขสำคัญอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ การมีมาตรฐานที่สูงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นในต่อผู้ใช้บริการ